Maaari kayong kumunsulta tungkol sa iba’t – ibang bagay sa wikang Tagalog !/タガログ語(ご)で相談(そうだん)できます!

 

日時 2021年8月5日(木)13:00~17:00
場所 AIA(秋田県国際交流協会)
内容

Maaari kayong kumunsulta tungkol sa iba’t – ibang bagay sa wikang Tagalog !

◎Araw at Oras ng konsultasyon:
August 5(Huwebes)
1:00 pm ~ 5:00 pm

◎Telepono : 018-884-7050 

※Maaari kayong kumunsulta, pumunta lamang kayo sa AIA !
Mangyaring magsuot kayo ng mask kapag pupunta dito sa AIA.

 

 

タガログ語(ご)で いろいろなことを 相談(そうだん)できます!
◎相談(そうだん)できる日(ひ)と時間(じかん):
7月(がつ)15日(にち) 木曜日(もくようび)
午後(ごご)1時(じ)から5時(じ)まで

◎電話番号(でんわばんごう):018-884-7050

※AIAに来(き)て、相談(そうだん)することもできますよ!
AIAに来(く)るときは、マスクをして 来(き)てください。 

情報サービス

各種貸し出しをしています。